Política de privadesa

Política de privadesa

BOIRA COMERCIAL TÈCNICA informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui la nostra empresa sota la seva responsabilitat seran tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
L’ús de la pàgina web no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que se subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzats conforme a les limitacions i els drets recollits en la normativa aplicable a la protecció de dades personals.


Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, SL

CIF: B65578510

Adreça social: Avinguda del Castell, 6

Correu electrònic: administracio@boiract.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L utilitza les seves dades personals únicament per donar resposta a les sol·licituds d’informació sol·licitades a través de la pàgina web, la tramitació i enviament de comandes web, així com mantenir-li informat sobre productes i serveis que puguin ser del seu interès.

 

Com protegim la informació i les dades de caràcter personal?

BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L disposem d’un elevat compromís amb la seguretat de la informació que manegem, i amb el compliment dels requisits legals que ens són aplicable. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que manegem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzats per al seu tractament, a BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L:

- Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i a la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació enfront del risc i definint plans d’acció en conseqüència.

- S’ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades d’obligat compliment per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.

- S’han desenvolupat Procediments de Control d’Accessos, Seguretat dels sistemes i les comunicacions, Gestió d’Incidències i Violacions de Seguretat, i de Respatller de la informació.

- S’han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d’aquestes polítiques i procediments.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens atorgarà en completar el formulari per a la sol·licitud d’informació, per a l’adquisició de productes o inscripció en alguna activitat i/o esdeveniment.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals únicament podran ser cedides prèvia autorització de l’interessat.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Únicament conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb la qual es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin a conseqüència del tractament de les dades. Amb caràcter general, una vegada finalitzada la prestació del servei, es procedeix al bloqueig de les dades no realitzant sobre els mateixos cap tractament més enllà de mantenir-los a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, transcorregut el qual haurà de procedir-se a la cancel·lació. D’altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l’eliminem o destruïm de forma segura.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Pot exercir aquest dret de supressió / cancel·lació mitjançant correu electrònic amb fotocòpia del seu DNI a administracio@boiract.cat.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Recordi que pot presentar reclamació davant l’autoritat de control. Els models, formularis i més informació sobre els seus drets els podrà trobar a la Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Exercici de drets dels interessats

BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L ha habilitat els mitjans necessaris per complir amb el dret d’informació i amb l’obtenció del consentiment en els casos que sigui necessari per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. Al moment de l’obtenció o recollida de la informació, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L es compromet a informar els afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d’exercir els drets recollits en la normativa.

BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L reconeix i garanteix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

1. DRET D’ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades i en cas afirmatiu, tindrà dret a accedir a la següent informació referent al tractament de les seves dades: Les finalitats del tractament; Les categories de dades personals que es tracti; Els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals; El termini previst de conservació de les dades personals; L’existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament; El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control; Quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen; L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat; Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència.

 

2. DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan ocorri alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s’ajustin a algun dels requisits contemplats en la normativa: que siguin dades d’interès general, necessaris per al compliment d’una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d’expressió,…): Les dades personals ja no siguin necessaris per a la finalitat amb la qual van ser recaptats; L’interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades; L’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; Les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal que es pugui establir.

 

3. DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incompletes.

 

4. DRET DE PORTABILITAT: Rebre de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L les dades personals que li incumbeixin i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan: La licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l’interessat o en el compliment d’un contracte; El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

5. DRET D’OPOSICIÓ: Oposar-se al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic, o d’interès legítim per al responsable.

 

6. DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents: L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquests; El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol•liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del dret d’oposició.

Per a l’exercici d’aquests drets, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, S.L ha habilitat l’adreça de correu electrònic: administracio@boiract.cat, a través de la qual vostè podrà contactar amb l’organització per sol·licitar l’exercici dels drets que la normativa reconeix. De la mateixa manera, aquests podran ser exercits a través de l’adreça de correu postal indicada al primer apartat.

Per a un adequat exercici d’aquests drets, li instem al fet que utilitzi com a referència les plantilles i models per a l’exercici dels drets que es poden localitzar a la pàgina web de l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

A més, l’informem de la possibilitat que en cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats, o que no s’ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que hagi pogut realitzar, pot presentar la corresponent reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades, podent dirigir-se a la mateixa a través de la seu electrònica accessible des de la seva pàgina web (www.agpd.es).

 

Secret i seguretat de les dades

El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

De qualsevol forma, vostè garanteix que les dades personals facilitades a través dels formularis són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d’aquests. Igualment, garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està actualitzada i és exacta.

A més ha de mantenir a tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable vostè de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a BOIRA COMERCIAL TÈCNICA com a titular del Lloc web, o a tercers amb motiu de la utilització de dita.

 

Com obtenim les dades personals?

Les dades personals que tractem han estat proporcionats directament per l’interessat a través dels diferents formularis dels quals disposa la pàgina web o a través dels diferents canals de comunicació de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA.