Avís legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’empresa BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, SL amb CIF B65578510, domicili a Avinguda del Castell 6, Torelló, (08570), Barcelona i correu electrònic administracio@boiract.cat és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina web, l’entitat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 42668, Foli 0080, Full 413658, Inscripció 2.

Aquests drets protegeixen els elements gràfics i continguts de la web, exceptuant els que no són propietat de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, la qual, no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web.

No s’autoritza en cap cas:
● La reproducció del contingut del lloc web sense la deguda autorització per part de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA.
● L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a BOIRA COMERCIAL TÈCNICA conforme les disposicions vigents.
● Les marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA estan protegits per la legislació vigent aplicable.
 

Contingut de la pàgina web.

El contingut de la web podrà ser modificat en qualsevol moment, sense la necessitat de comunicació prèvia per part de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA.

BOIRA COMERCIAL TÈCNICA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per una configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la nostra empresa.

La consulta dels preus dels articles i serveis es pot realitzar accedint o donant-se d'alta a l'àrea privada mitjançant la mateixa pàgina web o enviant un correu electrònic a la següent adreça: administracio@boiract.cat. La validació i acceptació de les seves dades comportaran la possibilitat d'accedir al comerç electrònic de la pàgina acceptant les condicions d’aquest.
 

Dades de navegació i ús de Cookies.

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Es tracta d’informació que no és obtinguda per a ser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació.

En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’Usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la dimensió de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor (resultat exitós o fallit, etc) i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’aconseguir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o per controlar-ne el concret funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració, sens perjudici de les obligacions del servidor de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En cap cas s’utilitzen “Cookies” per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’Usuari. En qualsevol cas, qualsevol possible utilització es reserva exclusivament per a facilitar l’accessibilitat del lloc web.
 

Informació general

L’accés a aquest web queda condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i la resta d’avisos legals que es relacionen en totes les clàusules.

L’accés i ús posterior d’aquest web per part de l’usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del seu contingut. L’accés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït.

L’accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap subscripció o registre previ.

Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis està sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Les connexions amb altres llocs web que poguessin haver-hi, així com l’ús que l’usuari en pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d’ús, com també als eventuals condicionats específics que els llocs web esmentats requereixin. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat està prohibit expressament.
BOIRA COMERCIAL TÈCNICA podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració de la web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar- los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, a més d’impedir-hi l’accés procurant informar l’usuari del canvi, sempre que les circumstàncies li ho permeten, a través de la publicació en la mateixa pàgina web.

Si l’usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals de navegació haurà d’abandonar el web, sense poder-hi accedir ni disposar dels serveis que s’hi ofereixen.
 

Identitat del titular de la web

BOIRA COMERCIAL TECNICA, SL
Avinguda del Castell, 6
08570 – Torelló
Barcelona
CIF.- B65578510
administracio@boiract.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, 42668, Foli 0080, Full 413658, Inscripció 2.
 

Drets i obligacions del prestador dels serveis

1. Com a proveïdora del servei, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que hi pugui haver amb l’usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.

2. En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis o dels productes oferts, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA té el dret de suspendre temporalment i sense  necessitat d’avís previ l’accessibilitat a aquesta web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; tot i això, procurarà informar els usuaris sempre que les circumstàncies li hopermeten, per mitjà de la mateixa web.

3. L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació que se’ls pugui subministrar a través d’aquest web serà per compte i risc de l’usuari.
- BOIRA COMERCIAL TÈCNICA no garanteix, directament o indirecta, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta BOIRA COMERCIAL TÈCNICA i l’usuari.
- BOIRA COMERCIAL TÈCNICA no garanteix el contingut subministrat, si és procedent, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que en facin els usuaris o qualsevol altra persona.

4. Els drets de propietat intel·lectual sobre aquest web són titularitat de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sense perjudici de l’exercici per part de tercers del dret a cita.
 

Drets i obligacions de l’usuari

1. En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA o de tercers.
En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d’aquesta web s'adeqüen a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, per a altres usuaris de la web o per terceres persones.

2. L’usuari no farà, a través dels serveis que BOIRA COMERCIAL TÈCNICA posa a la seva disposició, cap acció que pugui causar algun dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzar el bon funcionament de la web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap índole, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcial d'aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d’altres usuaris.

3. La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA es reserva el dret a prohibir- li l’accés a aquesta web.
 

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web i dels seus serveis

1. BOIRA COMERCIAL TÈCNICA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquesta pàgina web i dels seus serveis.
D’aquesta forma, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin atribuït a aquesta web.
En qualsevol cas, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA farà els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la web.

2. BOIRA COMERCIAL TÈCNICA utilitza i posa a disposició de tots els usuaris de la pàgina web, els sistemes de privacitat de dades de caràcter personal que n’impedeixin l’accés per part de terceres persones. BOIRA COMERCIAL TÈCNICA ha implementat totes les mesures de seguretat tècniques iorganitzatives necessàries que garanteix la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari.
En aquest sentit, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes.

3. Encara que BOIRA COMERCIAL TÈCNICA ha implantat totes les mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts d’aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i aplicacions) del’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
BOIRA COMERCIAL TÈCNICA s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota  naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4. BOIRA COMERCIAL TÈCNICA no té l’obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d’acord amb aquestes Condicions Generals i, si és procedent, les Condicions Particulars que resulten d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.
Aquesta societat tampoc té l’obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l’aplicació exhaustiva i/o l’autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a uns altres.

5. L’usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, amb informació procedent de fonts internes i externes qui l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, per bé que pot contenir imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera BOIRA COMERCIAL TÈCNICA de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal li pogués produir durant la navegació per aquesta web.
 

Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut d’aquesta web pertanyen a BOIRA COMERCIAL TÈCNICA excepte aquells d’empreses amb qui hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Els signes distintius o logotips de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, el disseny, els mapes, les imatges, les marques, els gràfics, els marcs, els rètols, els programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, que en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d’explotació.

L’usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre els elements esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i descàrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.
En el cas dels gràfics o dissenys que apareixen en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte un pacte en contra.

Queda totalment prohibida l’alteració ni la modificació del contingut o l’estructura d’aquesta web per part de l’usuari.
BOIRA COMERCIAL TÈCNICA vetllarà perquè els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.
 

Protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant la present Política de Privadesa, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, SL pretén mostrar el seu compromís respecte al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis, i de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

En particular, BOIRA COMERCIAL TÈCNICA, SL manifesta el seu compromís respecte al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:
● Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
● Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)
● Llei Orgànica 3-2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.